lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140lessphp fatal error: parse error: failed at `` /var/www/1/123324/www/wp-content/themes/theme51143/bootstrap/less/variables.less on line 140 Tradisjonell puss – Kalkmørtel | NKBygg AS

Tradisjonell puss – Kalkmørtel

TRADISJONELL PUSS
Puss på overflater er tradisjonelt et tynt sjikt mørtel på underlag av naturstein, tegl, betong, Leca, porebetong eller annet underlag. Mens kalk og sand tidligere ble håndblandet for disse formålene; består pussmørtler i dag av en ferdigblandet miks av sand, sement og kalk, med eller uten pigment og tilsetningsstoffer. Det viktigste innenfor tradisjonell puss, er at veggen må være homogen, underlaget må utbedres og deretter utføres med riktige produkter som tilpasses underlaget. Forbehandling og etterbehandling av brukte produkter bør skje ihht leverandørens anvisninger.

KALKMØRTEL
Fra tidlig middelalder til begynnelsen av 1900 tallet ble nesten all muring og pussing utført med kalkmørtler. En kalkpuss kjennetegnes ved en relativt lav fasthet og evne til å ta opp bevegelser i underlaget. Kalkpuss trenger karbondioksid for å herde. Kalk fremstilles av kalkstein. Ved sterk oppvarming blir kalksteinen til det som kalles ulesket eller brent kalk. Settes det vann til den brente kalken, leskes den, under
kraftig varmeutvikling dannes det som kalles hydratkalk.

  • Hydratkalk (luftkalk) er fellesbetegnelsen på våt- og tørrlesket kalk. Den herder –karbonatiserer – ved reaksjon med luft, CO2.
  • Våtlesket kalk/kulekalk er brent kalk som leskes med så mye vann at den får konsistens som tynn velling. Den lagres i en beholder/kalkkule. Under lagring foregår det etterlesking, mens det skilles ut vann. Over tid dannes en stiv masse som kalles kalkdeig eller kulekalk.
  • Tørrlesket kalk fremstilles ved at brent kalk tilsettes
    akkurat så mye vann under leskingen at sluttproduktet blir ett fint pulver. Hydraulisk kalk fremstilles ved brenning av leirholdig kalksten. Vanlig kalkmørtel kan gjøres hydraulisk ved å tilsette knust brent leire. Hydraulisk kalk herdner ved reaksjon med vann, og er sterkere enn hydratkalk.

Kalkrik mørtel: - God deformerbarhet

  • Gunstig fukttransport
  • Samvirker godt med eldre puss
  • Avhengig av tilgang på CO2 for å herde og for å opprettholde fasthet
  • Langsom herding
  • Klimafølsom under utførelse

NHL mørtel (naturlig hydaulisk kalk)
En hydraulisk kalkmørtel herder ved tilgang til vann og karbondioksid.Fordelen med denne er at den gir bedre bearbeiderlighet og kapilaritet.

Det finnes tre typer NHL.
NHL 2 som typisk brukes innvendig eller i milde miljøer. Til reparasjon av porøs kalkpuss o.l.
NHL 3,5 som typisk brukes til muring av teglstein og blokkprodukter, fuging og pussing av fasader.
NHL 5 som typisk brukes muring av tegl og naturstein samt puss i utsatte områder.

En kalk er 100% naturlige materialer- sunt for både huset og miljøet.